info

Оголошення про скликання і проведення ЗЗА


Приватне акціонерне товариство «Інститут репродуктивної медицини» (надалі – Товариство, ПрАТ «ІРМ»), код за ЄДРПОУ-22903777, місцезнаходження: 04107, м. Київ, вул.Багговутівська, 1, літ.Р-2 повідомляє, що річні загальні збори акціонерів відбудуться 30 квітня 2018 року об 11:00 год. за адресою: 04107, м. Київ, вул.Багговутівська, 1, літ.Р-2, кімната №101.

 

Перелік питань проекту порядку денного:

 1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.
 2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
 3. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
 4. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.
 5. Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
 6. Розгляд звіту Наглядової ради за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
 7. Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
 8. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Виконавчого органу, звіту Ревізора.
 9. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
 10. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.
 11. Припинення повноважень та відкликання Наглядової ради Товариства.
 12. Обрання Наглядової ради Товариства.
 13. Обрання Голови Наглядової ради Товариства.
 14. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та визначення особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з ними.

 

Реєстрація учасників 30 квітня 2018 року з 10:30 год. до 10:50 год. за місцем проведення зборів. Для реєстрації учасникам загальних зборів необхідно мати: акціонерам – паспорт, представникам – паспорт і довіреність на право участі у зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 24 квітня 2018 року.

Від дати надіслання Товариством повідомлення про проведення загальних зборів до 29 квітня 2018 року (включно), акціонери мають право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: 04107, м. Київ, вул.Багговутівська, 1, літ.Р-2, кімната №101, в робочі дні (понеділок – п’ятниця) з 09.00 до 18.00 (перерва з 13.00 до 14.00), попередньо повідомивши про час свого візиту за телефоном (044) 503-07-59, а в день проведення загальних зборів – за місцем їх проведення за адресою: 04107, м. Київ, вул.Багговутівська, 1, літ.Р-2, кімната №101.

Акціонери мають право надсилати Товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведння загальних зборів.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Заступник генерального директора ПрАТ «ІРМ» Куценко А.О. (надалі – відповідальна особа). Довідки за телефоном: (044) 503-07-59.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства в обсязі та порядку згідно статті 38 Закону України “Про акціонерні товариства”.

Пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного ЗЗА вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов’язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до ЗЗА (надалі-матеріали): акціонер (представник) звертається до відповідальної особи за зазначеними вище відповідною адресою та час; надає паспорт (для представника – паспорт та довіреність з відповідними правами); відповідальна особа надає матеріали; після ознайомлення акціонер (представник) повертає матеріали відповідальній особі в повному об’ємі. Факт надання та повернення матеріалів фіксується в “Журналі надання матеріалів щодо загальних зборів акціонерів, що скликані на 30.04.2018 року” із зазначенням часу отримання, повернення матеріалів, відповідних підписів акціонера (представника).

Порядок участі та голосування на ЗЗА за довіреністю: після реєстрації та отримання бюлетенів для голосування представник голосує і фіксує волевиявлення в бюлетені для голосування виключно у відповідності до наданих йому повноважень, що повинні бути зазначені в довіреності на право участі у ЗЗА, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, а також інша інформація згідно чинного законодавства України: 22903777.smida.gov.ua.

 

Проекти рішень по питанням проекту порядку денного:

По питанню №1: Обрати Головою Лічильної комісії Куценка Антона Олеговича.

По питанню №2: Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування: під час реєстрації акціонерів та їх представників, Голова реєстраційної комісії встановлює відповідність виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів. У разі встановлення відповідності виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів, Голова реєстраційної комісії засвідчує бюлетені шляхом їх підписання. Якщо бюлетені не відповідають затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів, Голова реєстраційної комісії ставить позначку на кожному бюлетені «Не дійсний» та ставить підпис. В Протоколі реєстраційної комісії зазначає відомості про недійсні бюлетені.

По питанню №3: Обрати Головою зборів Куценка Валентина Олеговича, Секретарем зборів Сіренка Андрія Юрійовича.

По питанню №4: Встановити наступний регламент загальних зборів: доповідь – до 10 хвилин; співдоповідь за попереднім записом, що надається Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера – до 5 хвилин; обговорення – до 5 хвилин; пропозиції/зауваження надавати Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера; голосувати з питань порядку денного – бюлетенями.

По питанню № 5: Звіт Виконавчого органу Товариства за 2017 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Виконавчому органу продовжити виконувати свої обов’язки згідно Статуту Товариства,  внутрішніх положень та чинного законодавства; продовжити роботи щодо покращення ділової активності всіх служб Товариства.

По питанню № 6: Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Наглядовій раді продовжити виконувати свої обов’язки згідно Статуту Товариства,  внутрішніх положень та чинного законодавства; продовжити здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції продовжити контроль та регулювання діяльності Виконавчого органу Товариства.

По питанню № 7: Звіт Ревізора Товариства за 2017 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Ревізору продовжити виконувати свої обов’язки згідно Статуту Товариства,  внутрішніх положень та чинного законодавства; запланувати та провести перевірку фінансово-господарської діяльності у наступному фінансовому році, за результатами якої підготувати відповідний висновок.

По питанню № 8:

1) Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства за 2017 рік.

2) Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.

3) Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2017 рік.

По питанню №9: Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.

По питанню №10: Чистий прибуток за 2017 рік у розмірі 2 035 тис. грн. залишити у якості нерозподіленого прибутку.

По питанню № 11: Припинити повноваження та відкликати Наглядову раду Товариства: Голову Наглядової ради Куценка Валентина Олеговича, Членів Наглядової ради Марченко Тетяну Миколаївну, Онищук Оксану Дмитрівну, Сіренко Віру Юріївну, Тригуба Олексія Юрійовича.

По питанню № 12: Голосування при обранні Наглядової ради Товариства відбуватиметься кумулятивним способом.

По питанню № 13: Обрати Головою Наглядової ради Товариства Куценко Людмилу Федорівну.

По питанню № 14: Постановити, що члени Наглядової ради Товариства обираються на безоплатній основі. Цивільно-правові договори з ними не укладати, не встановлювати та не затверджувати. Не призначати також уповноважену особу на підписання таких цивільно-правових договорів.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показникаперіод
звітнийпопередній
Усього активів2780224956
Основні засоби (за залишковою вартістю)1506315355
Запаси62494203
Сумарна дебіторська заборгованість45502943
Гроші та їх еквіваленти1629394
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)1983317982
Власний капітал2250220651
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал351351
Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Поточні зобов’язання і забезпечення53004305
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)20351595
Середньорічна кількість акцій (шт.)351000351000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)5,804,54

 

 

Додаткова нформація про річні загальні збори акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«Інститут репродуктивної медицини»

(код за ЄДРПОУ–22903777), що скликаються на 30.04.2018 року

 

Відповідно до ч.4 ст.35 Закону України “Про акціонерні товариства”, Товариство повідомляє, що станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів – 23.03.2018 року:

– загальна кількість акцій – 351000 шт.;

– загальна кількість голосуючих акцій – 351000 шт.

  Опубліковано на сайті: 30.03.2018 р.